Featured post

KRIST' KI 'JOBA RE DE

Words: Lewis Hensley, 1867 Music: St. Cecilia, Kingsland Krist' ki 'joba Re de, Ki ase Re bere; F' opa-rin Re fo Gbogbo...

Friday, 22 May 2015

Iwo Ti Gbogbo Eda N Sin

Iwo ti gbogbo eda nsin
L' ara erupe yi,
Bi O tit obi to l'aiye!
B' ogo Re ti po to!
 
Nigbati mo f' iyanu wo
Ogo 'se Re l' oke,
Osupa ti njoba l' oru,
At' irawo tin tan.
 
Oluwa kil' enia ti
'Wo fe ma ronu re?
Tab' iran re t' Iwo 'ba ma
S ore to to yi fun?
 
Iwo ti gbogbo eda nsin
L' ara erupe yi,
Bi O tit obi to l' aye!
B' ogo Re ti po to.

No comments:

Post a Comment