Featured post

KRIST' KI 'JOBA RE DE

Words: Lewis Hensley, 1867 Music: St. Cecilia, Kingsland Krist' ki 'joba Re de, Ki ase Re bere; F' opa-rin Re fo Gbogbo...

Friday, 23 October 2015

Yin Oluwa, Oro Didun

Yin Oluwa, oro didun
Yin oru 'dake je,
Gbogbo aiye so ogo Re,
Yin, irawo 'mole.

Yin, enyin iji t' o dide
N' igboran s' ase Re
K' oke at' igi eleso
Dapo yin Oluwa.

E fi ete nyin mimo yin
Enyin ogun orun;
Ogo, ola at' agbara
Fun Oba 'yeraiye.

Eyin, enyin mimo ti nyo
Nihin. Nin 'ase Re
Orun adura eniti
Nt' ori pepe g' oke

E yin gbogbo ise Re ti
O wa n' ikawo Re,
Oluwa, ola Re ti to!
Okan mi yin l' ogo.

Praise ye the Lord on the glad morning,
Praise ye the silent night.
All the earth speak of all Thy great glory,
Praise Him star and light.

Praise Him all the rising great storm,
In obedience to His will,
Let all the mountains and all the forest,
All join to praise Him.

All praise Him with your holy tongue,
Praise Him all angels above,
Glory, power, might and adoration,
To the mighty God.

Praise Him, praise Him all the holy tongue,
Here in His sanctuary.
The sweet smell of your supplications,
Ascend to His throne.

Source: Hymnaro #9
Aroyehun ©2013

No comments:

Post a Comment